Ki lehet bölcsődés?

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről tartalma szerint:

  • Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek legfeljebb hatodik életévének betöltéséig vehető fel.
  • Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében nevelhető, gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
  • Bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, nevelését, gondozását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
  • A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
  • A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A helyi önkormányzat előírása szerint:

  • Az általa fenntartott bölcsődékben csak kaposvári, és Sántosi lakosú gyermekek ellátását lehet biztosítani.
  • A beíratásnál el kell kérni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a lakcím igazolását, valamint a szülő lakcímkártyáját. A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük.
  • A bölcsődei felvételről, átvételéről a bölcsőde csoportvezetője dönt. Ha a bölcsődébe jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetőkét, a bölcsőde csoportvezetője felveszi, a kapcsolatot a Bölcsődei Központtal ahonnan megkapja azokat az információkat, amely birtokában abba a bölcsődébe irányítja, ahol még van szabad férőhely és a szülő számára is megfelelő.
  • Felvétel, illetve elutasítás esetén a döntésről írásban kell értesíteni a szülőket, törvényes képviselőket. A döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a bölcsőde csoportvezetőjénél kell megtenni.

A bölcsődébe felvett gyermekek csoportba történő beosztásáról a bölcsőde csoportvezetője dönt, figyelembe véve a szülők és a kisgyermeknevelők véleményét, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet csoportlétszámra vonatkozó előírásait.